Voscheheugte - eethuis en natuurcamping
Reserveer nu een plek op natuurcamping de VoscheheugteReserveer nu een plek in ons gezellig eethuis op natuurcamping de Voscheheugte

Ons natuurkampeerterrein met 10 natuurhutten, 2 retrocaravans en 30 staplaatsen is het hele jaar open. Tijdig reserveren is echter wel een aanrader. Mochten we onverhoopt geen plek hebben, probeer het dan bij onze grotere, wildere zus Landgoed Mariahoeve in Papenvoort (Dr.) waar veel meer ruimte en dus kans op een plekje is. Ze hebben daar ook hele gave slaapverblijven.

OPENINGSTIJDEN EETHUIS (komende periode)

t/m zondag 25 augustus

Dinsdag t/m zondag 11:00-24:00

Dinsdag t/m zondag ook voor ontbijt TO GO met pick up tussen 08:30-09:00 uur

Voor menu, speciale openingstijden, het jaaroverzicht en het maken van een reservering (ook voor ontbijt, lunch en groepen) kijk op de pagina ETEN.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

 Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1 januari 2018

Deze leveringsvoorwaarden hebben zowel betrekking op het eethuis als op het natuurkampeerterrein.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Horecabedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap (ook wel ondernemer genoemd) die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten. (In dit geval Voscheheugte)
 2. Gastheer/vrouw: Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.
 3. Verlenen van horecadiensten: Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.
 4. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.
 5. Gast: De natuurlijke persoon/personen aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst een of meer horecadiensten moet/moeten worden verleend. Waar in deze leveringsvoorwaarden van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant (als recreant) bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking voortvloeit dat slechts een van deze bedoeld kan zijn.
 6. Horecaovereenkomst: Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
 7. No-show: Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
 8. Kurken- en keukengeld: Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.
 9. Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
 10. Omzetgarantie: Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake een of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.
 11. Kampeermiddel: Tent, vouwwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.
 12. Plaats: Elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel.
 13. Overeengekomen prijs: De vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is.
 14. Informatie: Schriftelijke of electronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf.
 15. Een geschil: Als een bij de ondernemer ingediende klacht door de gast niet naar tevredenheid van de partijen is opgelost.

Artikel 2: Totstandkoming van horecaovereenkomsten

 1. Voscheheugte kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op een of meer gronden die in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.
 2. Alle door Voscheheugte gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt’. Doet Voscheheugte binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
 3. Een horecaovereenkomst voor een gast/gasten aangegaan door tussenpersonen (reisbureaus, andere horecabedrijven etc.) al dan niet in naam van hun relatie(s) worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Voscheheugte is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast/gasten en de tussenpersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 3: Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf

 1. Voscheheugte is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de bij Voscheheugte gebruikelijke wijze.
 2. Voscheheugte is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beeindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust bij Voscheheugte en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Voscheheugte heeft dan is Voscheheugte gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Voscheheugte mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Voscheheugte voldoende aanleiding geven.
 3. Voscheheugte is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Voscheheugte van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Voscheheugte tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.
 4. Voscheheugte is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Voscheheugte niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast welke Voscheheugte geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
 5. Voscheheugte is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden wettelijke regelingen, inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.
 6. Voscheheugte is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de verblijfsovereenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de gast te verstrekken. Voscheheugte maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de gast bekend.
 7. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de gast het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 8. De gast is verplicht om zich aan de in Voscheheugte geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen.
 9. De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Voscheheugte in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedingsveiligheid/hygiene en beperking van overlast.
 10. Voscheheugte gaat er van uit dat de gast met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Artikel 4: Duur en afloop van de overeenkomst.

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment gekende tarieven, welke door Voscheheugte zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van de lasten en heffingen die direct op de bedrijfsvoering betrekking hebben, dan kunnen deze aan de gast worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6: Betaling

 1. De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. De gast is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, wasserij, wifi of roomservice kan door Voscheheugte een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
 4. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de klant in gebreke is moet hij aan Voscheheugte alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.
 6. Verblijfsgasten dienen binnen een week na boeking te betalen. Indien zij dit niet doen, ontvangen ze een herinneren. Wordt dan nog steeds niet betaald dan kan Voscheheugte de overeenkomst opzeggen. De gast is dan nog steeds een vergoeding aan de ondernemer verschuldigd.
 7. Indien Voscheheugte op de dag van aankomst van een verblijfsgast niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 8. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Reservering en annulering

 1. Indien de gast – voor het eethuis gedeelte – niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Voscheheugte de reservering als geannuleerd beschouwen.
 2. De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien de klant alsnog na een half uur of later na het afgesproken tijdstip arriveert, kan Voscheheugte zich op de verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst.
 3. In geval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
 4. Voor verblijfsgasten geldt dat deze tot een maand van tevoren kosteloos kunnen annuleren. Tot twee weken voor aanvang ingangsdatum dienen zij 50% van het verschuldigde bedrag te betalen, daarna 100% van de overeengekomen prijs. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 8: Waarborgsom, tussentijdse betaling en omzetgarantie

 1. Voscheheugte kan van de klant verlangen dat deze een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.
 2. Voscheheugte kan steeds tussentijds betalingen verlangen van reeds verleende horecadiensten.
 3. Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Voscheheugte te betalen.

Artikel 9: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 10: Voortijdig vertrek

De gast is de volledige prijs voor de overeengekomen horecadienst verschuldigd.

Artikel 11: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geeindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats opgeruimd opleveren.
 2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijderd, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen.

Artikel 12: Wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt te allen tijde dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 3. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals voor het hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.

Artikel 13: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goed staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.
 3. Het is de recreant, mederecreant en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook, bij, op onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van Voscheheugte voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Voscheheugte is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. Voscheheugte is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is Voscheheugte niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van externe weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 5. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 6. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 7. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of(na)laten van hemzelf, de mederecreant en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant en/of derde kan worden toegerekend.
 8. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 15: Geschillenregeling

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
 2. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de gast de klacht bij de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de gast vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de gast het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 3. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet gevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiele klacht ten grondslag ligt.
 4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 16: Overmacht

 1. Als overmacht voor Voscheheugte, die maakt dat een eventueel daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 2. Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 17: Gevonden voorwerpen

 1. In de gebouwen of op het terrein verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het management van Voscheheugte worden ingeleverd.
 2. Van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen drie maanden na inlevering daarvan bij Voscheheugte heeft gemeld, verkrijgt Voscheheugte de eigendom.
 3. Indien Voscheheugte door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Voscheheugte is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 18: Kurken- en keukengeld

Voscheheugte kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in en op het terras van het eethuis te nuttigen. Indien Voscheheugte het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken toestaat kan Voscheheugte aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van kurken- en/of keukengeld. Deze bedragen worden vooraf overeengekomen.

Artikel 19: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in het geval van tegenstrijdigheid deze voorwaarden van natuurkampeerterrein en eethuis Voscheheugte. Afwijken van deze voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.